DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr P-130-17-18 z dnia 31.08.2018 r. poniedziałek 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zamian wyznaczonym dniem pracy dla pracowników PINB została sobota 15 grudnia 2018 r. &nbsp

ZMIANA SIEDZIBY PINB

ZMIANA SIEDZIBY PINB

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 lutego 2018 r. siedziba PINB znajduje się przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 2 w Bolesławcu (I piętro, pokoje nr 13, 14, 15 oraz 16)

SKARGI !

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.  

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

Kontrola okresowa obiektu wielkopowierzchniowego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu przypomina, iż zgodnie z art. 62.1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej: 3) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych ..

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

  Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z ..

OBOWIĄZKI INWESTORA

OBOWIĄZKI INWESTORA

  Inwestor jest ZOBOWIĄZANY ZAWIADOMIĆ właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem zarówno o zamierzonym TERMINIE ROZPOCZĘCIA jak i ZAKOŃCZENIA robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy . W przypadku rozpoczęcia prac zawiadomienie powinno zawierać: 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ..