Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2021/2022

 

Przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych /art.62 ust.1 ustawy –Prawo budowlane/.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności , natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia , w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem.

Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny /art.93 pkt 8 ustawy-Prawo budowlane/, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa  użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a ustawy-Prawo budowlane /.

Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o których wyżej mowa, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych,  a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m. in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru.

Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla /zaczadzenia/ w budynku jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja .Uniemożliwienie ,a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania /dymu, spalin/, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających , przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe /węgiel, koks, drewno, itp./ ciekłe lub gazowe jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu / czadu / powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynku.

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

Wskazane jest by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach.

Należy przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu