OBOWIĄZKI INWESTORA

 

Inwestor jest ZOBOWIĄZANY ZAWIADOMIĆ właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem zarówno o zamierzonym TERMINIE ROZPOCZĘCIA jak i ZAKOŃCZENIA robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy .

W przypadku rozpoczęcia prac zawiadomienie powinno zawierać:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku zakończenia prac zawiadomienie powinno zawierać:
1) kopię dziennika budowy /oryginał do wglądu/
2) oświadczenie kierownika budowy,
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem,
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
4) protokoły badań i sprawdzeń (inst. elektr., wod.-kan., gaz., kominy)
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) informację uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7) dokument potwierdzający nr nieruchomości,
8) dane dotyczące efektywności energetycznej budynku,
9) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej*

– POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO PRZYJMUJE JEDYNIE KOMPLETNE DOKUMENTY –

  • w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego należy pamiętać o zawiadomieniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o zamiarze przystąpienia do użytkowania.