Roboty budowlane

 

wykres

Inwestor powinien pamiętać że, pozwolenia na budowę wymaga:

 • wykonywanie obiektu w określonym miejscu,
 • odbudowa,
 • rozbudowa,
 • nadbudowa,
 • przebudowa,
 • montaż,
 • rozbiórka obiektu budowlanego.

 


 

Na podstawie zgłoszenia można wykonać budowę:

 • drobnych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko;
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę do 1 m poza rzekami żeglownymi, oraz poza terenami ochrony przyrody;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych umocnień brzegów rzek, nie stanowiących konstrukcji oporowych;
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • ogrodzeń od strony miejsc publicznych lub wyższych niż 2,2 metra;

 

i wykonać inne roboty budowlane, jak:

 • remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m;
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem: usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym;
 • wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych poza terenami ochrony przyrody, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych,
 • wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
 • przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 • przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 • wykonanie obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • montaż krat na budynkach wielorodzinnych, publicznych i zabytkowych;
 • montaż na obiektach urządzeń wyższych niż 3 metry;

Wymienione roboty można rozpocząć w terminie 30 dni, pod warunkiem, że nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie wobec takiego zgłoszenia, albo decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Na podstawie zgłoszenia można również wykonać rozbiórkę:

 • budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,

o ile Starosta Powiatu Bolesławieckiego nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

 


 

Roboty budowlane, które można wykonać bez żadnych formalności polegają na:

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych prywatnych jednorodzinnych; instalowaniu urządzeń niższych niż 3 metry; montażu wolno stojących kolektorów słonecznych; budowie altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 • budowie obiektów małej architektury na własnym terenie;
 • budowie ogrodzeń międzysąsiedzkich, niższych niż 2,2 metra;
 • wykonaniu obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych; położonych na terenie budowy;
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.