Komunikat w sprawie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

zawiadamia, że

od dnia 28 kwietnia 2023r.

  wymagana  będzie przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

kopia świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z art. 57. Ust.1 pkt 6a) znowelizowanego Prawa Budowlanego  do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie obowiązany dołączyć:

kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

Obowiązek, o którym mowa  powyżej nie dotyczy budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki  energetycznej budynków   zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych;jsessionid=ED13DFA95FE3C4DE2FAD62E3B981C7E9

Uprzejmie informuję, że inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w art. 57  PB, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

Jeżeli  wymagania te nie zostaną spełnione przez inwestora ( uzupełnienie wniosku ) – Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego  zgłosi  sprzeciw w sprawie zamiaru przystąpienia    do   użytkowania obiektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej.

 

mgr inż. arch. Piotr Żak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu